top of page
Vyhledat

Kdy stále platí předkupní právo?

Aktualizováno: 19. 9. 2022

Asi jste si všimli, že novelou občanského zakoníku bylo v zrušeno předkupní právo. Nebylo ale zrušeno ve všech případech. Jak to tedy opravdu je a za jakých podmínek aktuálně předkupví právo platí?1. července 2020 vešla v platnost novela občanského zakoníku, která ruší předkupní právo. Zrušení předkupního práva ale neplatí vždy a za všech podmínek.


Podstata předkupního práva

Předkupní právo je právo oprávněné osoby požadovat, aby při prodeji byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Jde ale pouze o povinnost prodávajícího, oprávněná osoba předkupní právo využít nemusí.


Kdy předkupní právo zůstává

Předkupní právo v současné době náleží v případě spoluvlastnictví spoluvlastníkům nemovité věci tehdy, kdy spoluvlastnictví bude založeno pořízením pro případ smrti (tzn. typicky závětí) nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. V takovém případě bude spoluvlastníkům náležet předkupní právo k podílům ostatních spoluvlastníků nemovitosti, avšak pouze po dobu 6 měsíců od doby, kdy takové spoluvlastnictví vzniklo. Po uplynutí této doby budou spoluvlastníci moci svůj podíl převádět libovolně a bez činění předkupní nabídky ostatním spoluvlastníkům. Tato výjimka dopadne typicky na ty situace, kdy například tři osoby zdědí nemovitost, čímž se z nich stanou podíloví spoluvlastníci.


I nadále trvá zájem na tom, aby se pozemek i na něm postavené budovy nacházely ve vlastnictví totožné osoby.

Bez dotčení zůstane i po 1. červenci 2020 samostatně stojící úprava zákonného předkupního práva ve prospěch vlastníka pozemku k cizí stavbě na tomto pozemku, a současně předkupní právo vlastníka stavby postavené na cizím pozemku k tomuto pozemku. I nadále totiž trvá zájem na tom, aby se v duchu právní zásady superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě) pozemek i na něm postavené budovy nacházely ve vlastnictví totožné osoby.

19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page